The Blog

Osmanlı Döneminden Kalma Gayrimenkullerin İntikal Problemi

Son dönemde Türkiye’nin bir çok ilinde, Osmanlı döneminde ya da Cumhuriyetin ilk yılları sonrası edinilen gayrimenkullerin Tapu Sicil Müdürlükleri nezdinde intikal işlemlerinin bir çok prosedüre tabi olduğu sorunu ile karşılaşmaktayım. Özellikle de, mülk sahipleri taşınmazın kendisine ait olduğunu ispatlamakta zorluk yaşamaktadır. Önerim şudur; Öncelikle bir hukuki yardım almadan bu işe girişilmemelidir. Nitekim, Tapu Sicil Müdürlüğü

Continue Reading →

Sözleşme Hukuku ve İncelenmesi

Sözleşme ( Akit), tarafların serbest iradesiyle oluşturdukları ve taraflara tek taraflı ya da karşılıklı olarak borç yükleyen irade beyanlarıdır. Sözleşme, taraflardan birinin diğer tarafa bir icapta bulunması diğer tarafında işbu icabı kabul etmesi ile kurulur ve o andan itibaren hüküm doğurur. Uygulamada çokça karşılaşılan sözleşme türü, her iki tarafa da borç yükleyen sözleşmelerdir. Her iki

Continue Reading →

Çek/Poliçe İptal Davası

Hamilinin elinden rızası dışında çıkan ( kaybolan, çalınan vs. ) çekin zayiliğine dayanılarak iptal edilmesi Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. TTK 757/1. Maddesi itibariyle, “ İradesi dışında poliçe (çek, bono) elinden çıkan kişi, ödeme veya hamilin yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesinden, muhatabın poliçeyi (çeki) ödemesinden men isteyebilir.” denilmektedir. İşbu iptal davasının açılabilmesi için çekin bir fotokopisinin

Continue Reading →

İtirazın İptali Davası

Genel olarak itirazın iptali davası, bir eda davasıdır. Dolayısıyla genel mahkemelerde açılır. Alacaklının borcunun varlığını, yukarıda itirazın kaldırılması prosedüründen farklı olarak İİK madde 68 deki belgelerle ispatlamakla zorunlu değildir. Genel bir alacak davasında hukuk usulü muhakemeleri kanununda bulunan tüm delilleri sunabilir. Davacı alacaklı, hem icra takibine yapılan itirazın iptalini hem de davanın karar tarihindeki toplam

Continue Reading →

İpotekli Gayrimenkulun İcra Yoluyla Satılması

İcra İflas Kanunu’nda düzenlendiği adıyla ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile haciz yolu, uygulamada çokça karşılaşılan bir cebri icra yoludur. Nitekim, bankalar, sermaye şirketleri, sigorta şirketleri taşınmazlar üzerine ipotek tesis ederek işlem yapmaktadırlar. Örneğin bir banka, müşterisine yüklü miktarda bir kredi verecekse öncelikle müşterisinin malvarlığını dikkate alır. Bu halde de malvarlığı açısından taşınmazının bulunması büyük önem

Continue Reading →

Faturanın İadesi ve Delil Niteliği

Vergi yükümlüsü olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından verilen hizmet/mal vs. karşılığı hizmet/malı alan gerçek/tüzel kişiye fatura tanzim edilmesi zorunludur. Faturanın hem vergisel hem de ticaret hukuku açısından önemi vardır. Örneğin, verilen hizmet karşılığı alacağının ödenmesini isteyen x firması y firmasına fatura göndermek zorundadır. Faturada belirtilen bedeli ve içeriğini y firması da kabul eder

Continue Reading →

Kira Alacağı ve Tahliye Davası

Kira sözleşmeleri, belli bir menkul ya da gayrimenkulün maliki ya da menkulun/gayrimenkulün zilyeti tarafından belli bir bedel karşılığında kullanıma verilmesi amacını taşıyan sözleşmelerdir. Kira sözleşmesi gereği kiralayan kullanıma uygun bir şekilde kiraladığı mecuru kiracıya teslim etmekle yükümlüdür. Kiracı ise, kira sözleşmesi ile belirlenen sürelerde kira bedelini ödemekle yükümlüdür. Gayrimenkul kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda Türk Borçlar

Continue Reading →

İflas Erteleme

İflasın Erteleme, Türk Ticaret Kanunu gereği, şirketlerin aktiflerinin pasiflerini karşılayamayacak olması halinde şirket yönetim kurulu bu durumu Mahkemeye bildirmek zorundadır. Mahkeme bu durumda şirketin iflasına karar verebileceği gibi şirketin iyileştirmesi için iflasın ertelenmesine de karar verebilir. Mahkeme, iflas erteleme talebinde bulunan şirketin, alacaklarını ve pasiflerini bir kefeye şirket tarafından sunulan iyileştirme projesini de bir kefeye

Continue Reading →

İdari Davalar

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. Maddesinde düzenlendiği üzere, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaati olanlar tarafından açılan iptal davaları, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları idari dava türleridir. İdare Mahkemeleri, her ilde bulunmamaktadır.

Continue Reading →

İcra Takibi ve Davaları

Borcunu ödemeyen herhangi bir kişiye karşı İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde icra takibi yapılarak alacağın tahsil edilmesi yoluna başvurulur. Söz konusu icra takibi yolları; ilamsız icra, ilamlı icra, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu vs. şeklinde devam eder. Bu icra takibi seçeneklerinden ilamsız icra takibine karşı, ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) günlük

Continue Reading →